Algemene Voorwaarden
Stoppen Met Roken bij de Specialist

Algemene Voorwaarden

Het maken van een afspraak impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.


Verbintenis van inzet: Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, gebaseerd op de informatie die tot mijn beschikking staat. Ik zet ook mijn kennis en ervaring in om u in een goede trance te kunnen begeleiden.


Verbintenis van inzet door de cliënt: Ook de cliënt zelf verbindt zich ertoe om zich in te zetten om zijn of haar doel te bereiken. Hypnotherapie is een zeer goed hulpmiddel, maar ook van de cliënt zelf is een inspanning nodig om zijn eigen doel te bereiken. De cliënt blijft immers altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat.


Indien trance niet mogelijk is: Of u in trance gaat of niet hangt van uzelf af — als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u vrijwel zeker in een trance. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld omdat u moeite heeft om zich te “laten gaan” of omdat u bang bent voor hypnose, dan stoppen we meteen en hoeft u niet de hele sessie te betalen, maar slechts €50 voor mijn tijd en moeite.


Afspraak verzetten of afzeggen: hiervoor verwachten we een opzegperiode van ten minste 2 volledige weekdagen, zodat we uw plaats nog aan iemand anders kunnen aanbieden. Afzeggingen of verplaatsingen gemaakt binnen deze periode moeten we helaas wel 50% aanrekenen.


Niet komen opdagen op afspraak: wie op een afspraak niet komt opdagen en ook niet op tijd verwittigt, kan via het online-agendasysteem een nieuwe afspraak boeken, maar de verloren afspraak wordt wel 100% aangerekend.


Programmaduur: De prijzen zijn per programma. Sommige programma's, zoals Rookstop, bestaan uit slechts 1 sessie, al dan niet uitgebreid met geluidsopnamen. Bij aanvang van een programma verbindt de cliënt zich ertoe het hele Programma af te werken. Alleen dan kan er sprake zijn van succes.


Sessieduur: De meeste sessies nemen 50 minuten in beslag maar dit is ook afhankelijk van de goede voorbereiding door de cliënt en van de vooruitgang tijdens de sessie. Groepssessies duren langer.


Prijzen: De prijzen aangegeven op de website Rookstop.Nu (https://www.rookstop.nu) zijn van toepassing.


Geen medische diensten: Hypnotherapeut Roy Dictus is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Hij stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.


Garantie van herkansing: Hypnotherapeut Roy Dictus geeft een garantie voor iedereen die deelneemt aan een rookstopsessie van het type "Standaard" bij hem, dat hij of zij levenslang de kans krijgt op een gratis sessie bij herval. Wie betalend deel heeft genomen aan een groepssessie, mag deze herkansing opnemen tijdens een toekomstige groepssessie (uiteraard steeds na afspraak). Wie betalend deel heeft genomen aan een privé-sessie, mag deze herkansing opnemen tijdens een toekomstige privé-sessie of groepssessie (ook steeds na afspraak). Deze garantie geldt voor afspraken die gemaakt zijn vanaf 20 maart 2019 en is geldig zo lang Roy Dictus actief is als hypnotiseur.


Geen resultaatsgarantie mogelijk: Geen enkele therapie biedt resultaatsgarantie. Dat wil zeggen dat geen enkele hypnotiseur kan garanderen dat de sessie zal helpen om te stoppen met roken. Want niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een dergelijke garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen en dat de cliënt indien nodig kan gebruik maken van een herkansing. We gaan er dan ook van uit dat de cliënt zich zal inzetten voor zijn of haar doel en dat de cliënt zich een haalbaar, realistisch einddoel gesteld heeft.


Betwisting: Wij halen meestal schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting van welke aard dan ook, is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.


Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van enige schadevergoeding of terugbetaling, geheel of gedeeltelijk. Beslissingen van Roy Dictus zijn steeds bindend en definitief.


Ingeval van enige betwisting rondom timing, gemiste afspraken, problemen van overmacht of welke andere aard dan ook, is er steeds de mogelijkheid om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Beslissingen van Roy Dictus zijn ook in deze gevallen bindend en definitief.


Expertise: Hypnotherapeut Roy Dictus is opgeleid bij de National Guild of Hypnotists in de Verenigde Staten, heeft al heel wat bijscholingen en workshops gevolgd zowel in de V.S. als Engeland en België, bij sommige van de beste hypnotiseurs ter wereld zoals Gerald Kein, H. Larry Elman (zoon van de legendarische Dave Elman), Don Patterson (aka Sean Michael Andrews), Sheila Granger, Marx Powell en nog vele anderen. De cliënt erkent bovendien zijn expertise en ervaring als beroepshypnotiseur.


Wijziging van voorwaarden: Hypnotherapeut Roy Dictus behoudt zich alle rechten voor, inclusief het recht om voorwaarden aan te passen. 

Hypnotherapie Roy Dictus